Shab ko talab hai aag ki,
Shabab ko talaash sharaab ki.
Har shab sajti is duniya mein,
Hamein talaash hai aap ki.